The Marks of Our Time_II

The Marks of Our Time_II

Photographs, text and residues from the performance
2015

Showcased at Siddhartha Art Gallery Babermahal, Kathmandu as a part of

“NEPALI ARTISTS FROM BANARAS HINDU UNIVERSITY”

VIEW MORE ON THE PERFORMANCE


Other exhibiting artists at the show were
Anuradha Thapa, Vijay Thapa, Birendra Pratap Singh, Hriday Ballav Panday,
Jasmine Rajbhandhari, Jeewan Suwal, Late Karna Narasingh Rana, Kiran
Manandhar, Narayan Bohaju, Mukesh Shrestha, Paramesh Adhikari, Praveen
Kumar Shrestha, Sagar Manandhar, Dr. Seema Sharma Shah,
Late Surendra Raj Bhattarai, Uma Shankar Shah, Yuvak Tuladhar